In atentia expertilor din GEJ

Precizari rapoarte de expertiza contabila judiciara transmise cu adresa nr. 4242/04.07.2018 si 06.07.2018 a CEECAR .

Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare se afla in OG nr. 65/1994 privind orgaziarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.

Potrivit acestor reglementari legale, efetuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili .Aceasta exclusivitate rezulta din art.6 lit d) din OG nr.65/1994 , care enumerind lucrarile care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice si juridice ,stipuleza că efecuează expertize financiar-contabile , inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege si de reglementările CECCAR.

Potrivit:
-normei profesionale 3531.1 : ,,Capitolul I.,,.Introducere al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda….a) Paragraful de identificare a expertului contabil /expertilor contabili nominalizat(ti) pentru efectuarea expertizei contabile , care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la: numele si prenumele expertului /expertilor, numarul carnetului de expert contabil si sectiunea din Tabloul Corpului ; in acest paragraf se cuprind si datele de identificare ale expertilor contabili consilieri al partilor/recomanadati de parti, daca este cazul….”
-normei profesionale 3532,, Semnarea si depunerea raportului de expertiza
contabilă (Standard profesional 35- Expertizele contabile )”:,,Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila cu fila, inclusiv anexele , atit de expertul contabil /expertii contabili numit(ti)/desemnat(ti) la cererea partilor sau din oficiu , cit si de expertul contabil/expertii contabili consilier(i) al (ai) partilor /recomandat (ti) de parti,,
-Conform art.1 alin (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat , aprobata in Conferinta Nationala extraordinara din data de 09 ianuarie 2017,,Membrii Grupului expertilor judiciari , denumit in continuare GEJ , trebuie sa obtina viza de exercitare a profesiei pentru persoana fizica ….,si vor utilize in activitatea de expertiza contabila doar parafa anuala ovala.’’
-Urmare art.18 din Regulamentul auditului de calitate in domeniul serviciilor contabile:
,,Expertii contabili , in efectuarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara , au obligatia sa respecte si sa aplice prevederile Standardului profesional nr.35,, Expertizele contabile” si
sa prezinte rapoartele de expertiza , care cuprind si opiniile separate ale expertilor –parte , dupa caz , pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament”.

Totodata , potrivit reglementarilor, nu sunt premise in Capitolul I (Introducere, paragraful a) al raportului de expertiza contabila judiciara alte mentiuni , decit cele referitoare la identificarea sa in calitate de expert contabil , potrivit numirii dispuse de organele judiciare .Prin calitatea sa, conferita de lege , expertul contabil parafeaza si semneaza lucrarile intocmite , doar cu parafa emisa de Corp.

Acele situatii , in care expertul contabil numit de instanta sau organele de cercetare sa efectueze o expertiza contabila judiciara , parafeaza lucrarea cu o alta stampila decit cea de expert contabil si face mentiuni in Capitolul I al expertizei contabile privind identificarea sa, altele decit cea de membru al Corpului , vor fi semnalate Consiliului Filialei pentru dispunea masurilor necesare , iar auditorul de calitate nu va acorda viza.
– în situațiile în care expertul consilier parte încuviințat folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, respective parafa unui alt organism profesional, auditorul de calitate va aplica ștampila dreptunghiulară și va menționa “valabil cu referatul atașat nr…”, urmând a sesiza consiliul filialei la care va atașa o copie după referatul anexat expertizei contabile judiciare.
– în situatiile în care expertul contabil numit folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, auditorul de calitate nu va aplica ștampila dreptunghiulară și nu va audita lucrarea, refuzând acordarea vizei de calitate, având în vedere că auditul de calitate se efectuează doar asupra lucrărilor de expertiză contabilă judiciară parafate cu ștampila de expert contabil. Si aceste situatii vor fi semnalate consiliului filialei pentru analiza si decizie.